Záruka a reklamácia

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok v súlade s ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej tiež len "občiansky zákonník") a z.č. 634/1992 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa, upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky. Pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadi jeho práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady predaného tovaru obchodným zákonníkom, zc 513/1991 Z. z., Keď predávajúci má právo tento reklamačný poriadok primerane na takéhoto kupujúceho aplikovať. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie vád tovaru, ktorý je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou. Základné pojmy

Predávajúci - COLOSUS.CZ pozri kontakty podľa kategórie.Tovar - vec zakúpená prostredníctvom siete internet v internetovom obchode COLOSUS.CZ (ďalej tiež len "obchod") prevádzkovaného predávajúcim. Záručný list - listina vystavená predávajúcim obsahujúce minimálne náležitosti a vymedzujú osobitné podmienky a rozsah záruky. - Reklamácie oznámenia zistené vady kupujúcim voči predávajúcemu písomne, e-mailom, telefonicky či inou vhodnou formou, ktoré obsahuje identifikáciu kupujúceho a tovaru a popis vady. Rozsah záruky

Záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru kupujúcim počas záručnej doby. Nároky kupujúceho zo záruky okrem iných prípadov zanikajú: - Ak uplynula u reklamovaného tovaru dňom uplatnenia reklamácie záručná doba - U vád spôsobených neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar - Pri užívaní, obsluhu a zaobchádzanie s tovarom v rozpore s výrobcom priloženým návodom na obsluhu av dôsledku toho následne vzniknutej vade - Poškodením tovaru pôsobením živlov - Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prevádzkovým podmienkam svoju teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi av dôsledku toho následne vzniknutej vade - Ak sa závada prejavuje iba u software, u ktorého nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia, alebo použitím neautorizovaného software a spotrebného materiálu Záručná doba

Konkrétne dĺžka záručnej doby je u každého tovaru uvedená v detaile tovaru na internetových stránkach obchodu av predávajúcim potvrdenom záručnom liste (dokladu o zakúpení) zaslanom kupujúcemu. Konkrétne dĺžka záručnej doby zodpovedá vždy najmenej 24 mesiacom podľa občianskeho zákonníka, prípadne osobitných právnych predpisov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má byť podľa objednávky kupujúceho, príp. podľa požiadavky príslušných právnych predpisov, vykonaná odborná inštalácia tovaru osobou k tomu spôsobilou a oprávnenou, začína záručná doba plynúť až odo dňa vykonania inštalácie tovaru, pokiaľ kupujúci objednal inštaláciu tovar najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie inštalácie potrebnú súčinnosť . Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Reklamácia musí byť vybavená ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní, do tejto doby sa nezapočítava doba, ktorá je nutná pre odborné posúdenie vady. Reklamácia musí byť ale vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú chybu. Predávajúci alebo iný podnikateľ určený podľa záručného listu k vybaveniu reklamácie vždy zaistí vyhotovenie písomného protokolu o zistených závadách a forme ich odstránenia, doporučujeme kupujúcemu si tieto potvrdenia uchovávať po dobu platnosti záruky. Predávajúci alebo iný podnikateľ určený podľa záručného listu vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie predávajúci spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (od prevzatia tovaru s novou súčiastkou). Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Nároky kupujúceho zo záruky

Kupujúcemu v prípade oprávnenej reklamácie patria nároky zo záruky vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, príp. ďalších právnych predpisov. Kupujúci má najmä právo: - Na vybavenie reklamácie najneskôr do 30tich kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak - Ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy - Ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy - Ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy - Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy Spôsob prevedenia reklamácie

Reklamácie vybavuje reklamačné oddelenie COLOSUS.CZ, e-mail: reklamace@colosus.cz. Reklamácie vybavujú tiež autorizované servisné pracovisko uvedená v záručnom liste. Podmienkou riadnej reklamácie je preukázanie nákupu reklamovaného tovaru z COLOSUS.CZ podľa daného oddelenia. Pre zjednodušenie procedúry a identifikáciu reklamácie vyplňte nasledujúci reklamačný formulár. O prijatí reklamácie bude kupujúci vyrozumený emailom alebo telefonicky. Po vybavení bude vyhotovený písomný protokol.

U výrobkov ktorých záručnú opravu vybavujú autorizované servisy odporúčame uplatniť záruku priamo v týchto servisoch - zoznam servisov nájdete na stránkach www.najdiservis.cz.

Reklamácie zasielajte na adresu daného oddelenia COLOSUS.CZ viď. kontakty

Tovar je expedovaný bez vyplneného záručného listu, bohužiaľ sa stáva, že niektorý zákazník si tovar objedná, potom nevyzdvihne, a nám sa balíček vracia späť. Tento produkt s vyplneným záručným listom sa nedá predať ako nový výrobok, dátum sa potom berie podľa dátumu vystavenia daňového dokladu.


Táto stránka využíva súbory cookies za účelom skvalitňovania služieb zákazníkom. Prehliadavaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich užívaním v súlade s Cookies

X